jbo体育

董事会


 董事会构成

 本公司董事会是公司成立以来的第九届董事会,由7名董事组成,其中4名为独立非执行董事。第届董事会成员如下: 执行董事           曹志安先生(董事长)

              吴伟章先生

              张英健先生

                                      

 独立非执行董事 贺 禹先生

      胡建民先生

      陈国庆先生

      唐志宏先生jbo体育(集团)股份有限公司